Home Kunst Creatief WebShop Over Ons
Copyright © 2014 Mercy Art

Door het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met Mercy Art’s algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.


Het bedrijf Mercy Art is onderdeel van Mercy Publishers, gevestigd aan de


Zwaluwstraat 3

7102 AT Winterswijk

art@mercypublishers.nl

KVK 59958650

BTW NL 136048031B01

KNAB Bank NL65 KNAB 0254 9086 24

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur: 0543-538023


Artikel 1 Opdrachtgever

1A. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft verstrekt en/of in wiens opdracht is gehandeld.

1B. U bent 18 jaar of ouder en u bent niet onder curatele gesteld.

1C. Indien een opdracht is overeengekomen met twee of meerdere opdrachtgevers, worden deze elk hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht.

1D.  Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de catalogus of email is geplaatst en deze is geaccepteerd door Mercy Art.

1E. Mercy Art is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 3 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, maar niet beperkend tot, wanneer de klant nog openstaande facturen heeft, of er opdrachten worden ingediend welke tegen de geloofsovertuiging in gaan van Mercy Art.


Artikel 2 Levering en levertijd

2A. Binnen Nederland levert Mercy Art de bestelde producten in principe binnen 3 weken op het opgegeven afleveradres af.

2B. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mercy Art is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Mercy Art de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en tevens de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd proberen overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden door Mercy Art.

2C. Mercy Art  zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Mercy Art . De verzending geschiedt op risico van Mercy Art , worden artikelen tijdens verzending beschadigd en/of verloren dan is dit ook het risico voor Mercy Art . Op het moment dat de artikelen geleverd worden en daarmee in de macht van de consument komen of van een door de consument aan te wijzen derden vervalt het risico van verlies en / of beschadiging voor Mercy Art . Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

2D. Mercy Art  is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering zijn uiteraard ten laste van Mercy Art.

2E. Indien u een bestelling bij ons heeft geplaatst, bevestigen wij uw order door middel van een orderbevestiging per E-mail, tenzij anders is overeengekomen.

2F. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven adres of adressen. Mercy Art is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.


Artikel 3 Bijdrage in de verzendkosten

3A. Voor leveringen vragen wij een bijdrage in de verzendkosten welke worden vermeld in het factuurbedrag.

3B. Afhalen is mogelijk.


Artikel 4 Betalingen

4A. Betaling vindt altijd vooraf plaats. Producten worden altijd pas na betaling geleverd. Mercy Art  accepteert de volgende betalingsmethoden:

4A. Overboeking/overmaking. U kunt kiezen voor het overmaken van uw factuurbedrag aan Mercy Publishers onder vermelding van het ordernummer.

4B. Paypal onder vermelding van het ordernummer, hiervoor brengen wij €1,00 extra in rekening vanwege de kosten die hieraan zijn verbonden.


Artikel 5 Productprijzen en -informatie

5A. Alle aanbiedingen van Mercy Art  zijn in Euro (€) inclusief 21 % BTW, en exclusief verzendkosten, geheel vrijblijvend.

5C. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor foutieve prijzen, afbeeldingen, teksten en vernoemde afmetingen die berusten op een kennelijke schrijf, type- of zetfout.

5D. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

5E. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.

5F. Informatie aangaande de producten zoals afmetingen en gewichten, betreft indicatieve informatie.


Artikel 6 Eigendomsrecht

6A. Alle producten blijven volledig in eigendom van Mercy Art totdat deze en eventueel andere ontstane vorderingen van Mercy Art volledig zijn betaald.  

6B. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.


Artikel 7 Retourneren

7A. Vanwege de persoonlijke aard van de door Mercy Art geleverde producten, is retourneren niet mogelijk.

7B. Wanneer u door een fout van Mercy Art, in plaats van het door u bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Mercy Art kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking met omverpakking tegen beschadigingen retour gezonden.

7C. Mercy Art behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan door Mercy Art of de toeleverancier van het product zijn beschadigd.


Artikel 8 Reclamaties

8A. De opdrachtgever is verplicht direct na ontvangst de aangekochte producten grondig te inspecteren op eventuele gebreken. Indien u een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, dient Mercy Art daarvan binnen 48 uur schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. Indien u dit verzuimt, betekent dit tevens dat u ieder recht op reclamatie hiermee heeft verspeeld.

8B. Reclamaties van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Mercy Art te worden ingediend. Indien u dit verzuimt, betekent dit tevens dat u ieder recht op reclamaties meer hiermee heeft verspeeld.

8C. Elke reclamatie dient schriftelijk en goed gemotiveerd te worden onderbouwd naar Mercy Art toe.

8D. Mercy Art dient in staat te worden gesteld om de ingediende reclamaties op locatie ten kantore van Mercy Art te controleren.

8E. Indien Mercy Art heeft moeten overgaan tot een deellevering, mag dit nooit een aanleiding zijn tot afkeuring/weigering van de gehele levering.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9A. Eenieder dient zorg te dragen voor een juist gebruik van de door Mercy Art geleverde goederen. Schade ontstaan door onzorgvuldig of onjuist gebruik van de producten, is niet op Mercy Art of diens eigenaren te verhalen.

9B. Mercy Art sluit elke aansprakelijkheid jegens haar, haar medewerker(st)ers en haar activiteiten uit.

9C. Mercy Art stelt een maximum aansprakelijkheidsbedrag in, met een maximum van het factuurbedrag, mocht er ooit enige aansprakelijkheid om welke reden dan ook in het geding komen.


Artikel 10 Inkoopvoorwaarden derden

10A. Mercy Art verwerpt op voorhand de inkoopvoorwaarden van derden, tenzij in onderling overleg schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Artikel 11 Incasso en aanmaningskosten

11A. Alle kosten die nodig zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van de afnemer, hieronder vallen ook de kosten van een advocaat, deurwaarder, enz.

Indien u bij Mercy Art bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Mercy Art als leverancier van producten optreedt.  Voor zover de bepalingen van de voorwaarden van Mercy Art hierin niet voorzien, gelden op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen het Nederlandse recht. Mercy Art onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.


Artikel 12. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Mercy Art en dienen door u geheel en onvoorwaardelijk te worden gerespecteerd.

12.2. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Mercy Art en de betreffende illustrator en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Mercy Art behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.


Algemene Voorwaarden